پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

تماس با ما

پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق ایمیل یا فرم ذیل برای
مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته ارسال نمایید.

setaregan.karate@yahoo.com

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد قدیمی

تماس با ما