پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

برنامه زمانبندی هفته اول لیگ آینده سازان و برتر دختران اعلام شد

هفته اول لیگ آینده سازان و برتر کاراته دختران کشور ۳۰ و ۳۱ تیر ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، هفته اول لیگ آینده سازان دختران(جام شهید الداغی) با حضور ۴۰ تیم روز جمعه ۳۰تیر ماه و رقابتهای لیگ‌ برتر دختران(جام شهید مقداد مهقانی) با حضور ۱۷ تیم روز شنبه ۳۱ تیر ماه در سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سوهانک برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش وزن کشی مسابقات نیز بر اساس زمانبندی اعلامی در روز برگزاری مسابقات انجام خواهد شد، همچنین خاطرنشان می سازد به همراه داشتن آی دی کارت عکسدار ورزشکار در زمان وزن کشی الزامی می باشد.

برنامه زمان‌بندی وزن کشی رقابتهای لیگ آینده سازان دختران:

گروه یک و دو
ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵ صبح روز مسابقه

گروه سه و چهار
ساعت ۸:۱۵ تا ۹ صبح روز مسابقه

گروه ۵ و ۶
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵ صبح روز مسابقه

گروه ۷ و ۸
۱۰:۱۵ تا ۱۱ صبح روز مسابقه

برنامه رقابت ها و زمان بندی برگزاری لیگ‌ آینده سازان دختران در هفته اول بدین شرح است:

گروه یک

دور اول/
رستا شیراز ۱ _ استراحت
آکادمی ارغوان ایلام _ دختران آقتاب
ساعت ۹ تاتامی ۱
هیات کاراته البرز ۱ _ هیات کاراته همدان
ساعت ۹ تاتامی ۲

دور دوم/
آکادمی ارغوان ایلام _ استراحت
هیات کاراته البرز ۱ _ رستا شیراز ۱
ساعت ۹:۴۵ تاتامی ۱
هیات کاراته همدان _ دختران آقتاب
ساعت ۹:۴۵  تاتامی ۲

گروه دو

دور اول/
راه سازان تاجواره _ استراحت
آکادمی گلی ساری _ آکادمی رضایی مازندران
ساعت ۹ تاتامی ۳
صنعت مس رفسنجان _ آکسیا
ساعت ۹ تاتامی ۴

دور دوم /
آکادمی گلی ساری _ استراحت
صنعت مس رفسنجان _ راه سازان تاجواره
ساعت ۹:۴۵  تاتامی ۳
آکسیا _ آکادمی رضایی مازندران
ساعت ۹:۴۵  تاتامی ۴

گروه سه

دور اول/
نخبگان پایتخت _ استراحت
خوزستان _ ثامن (کوهستان)
ساعت ۱۰:۳۰  تاتامی ۱
وادوکای شمال _ شهید فتوحی اردکان
ساعت ۱۰:۳۰  تاتامی ۲

دور دوم /
خوزستان _ استراحت
وادوکای شمال _ نخبگان پایتخت
ساعت ۱۱:۱۵  تاتامی ۱
شهید فتوحی اردکان _ ثامن (کوهستان)
ساعت ۱۱:۱۵  تاتامی ۲

گروه چهار

دور اول/
هیئت کاراته ایلام _ استراحت
اتحاد اصفهان _  هیات کاراته بهارستان
ساعت ۱۰:۳۰  تاتامی ۳
باشگاه صمدی _ دختران آکادمی نریمان
ساعت ۱۰:۳۰  تاتامی ۴

دور دوم /
اتحاد اصفهان _ استراحت
باشگاه صمدی _ هیئت کاراته ایلام
ساعت ۱۱:۱۵  تاتامی ۳
دختران آکادمی نریمان _ هیات کاراته بهارستان
ساعت ۱۱:۱۵  تاتامی ۴

گروه پنج

دور اول/
دختران قزوین _ استراحت
گوجوریو سی وا کای _ آوای اوج
ساعت ۱۲ تاتامی ۱
مهد ورزش قشم _ چالاکی ب
ساعت ۱۲ تاتامی ۲

دور دوم /
گوجوریو سی وا کای _ استراحت
مهد ورزش قشم _ دختران قزوین
ساعت ۱۲:۴۵ تاتامی ۱
چالاکی ب _ آوای اوج
ساعت ۱۲:۴۵ تاتامی ۲

گروه شش

دور اول/
چالاکی الف _ استراحت
هیات کاراته گلستان _ هیات کاراته البرز ۲
ساعت ۱۲ تاتامی ۳
هیات کاراته کردستان _ پایگاه قهرمانی پرهام
ساعت ۱۲ تاتامی ۴

دور دوم /
هیات کاراته گلستان _ استراحت
هیات کاراته کردستان _ چالاکی الف
ساعت ۱۲:۴۵ تاتامی ۳
پایگاه قهرمانی پرهام _ هیات کاراته البرز ۲
ساعت ۱۲:۴۵ تاتامی ۳

گروه هفت
دور اول/
ستارگان نصیری _ استراحت
آکادمی ارباب _ هیات کاراته خراسان جنوبی
ساعت ۱۳:۳۰ تاتامی ۱
هیات کاراته خراسان رضوی _ هیات کاراته قم
ساعت ۱۳:۳۰ تاتامی  ۲

دور دوم /
آکادمی ارباب _ استراحت
هیات کاراته خراسان رضوی _ ستارگان نصیری
ساعت ۱۴:۱۵ تاتامی ۱
هیات کاراته قم _ هیات کاراته خراسان جنوبی
ساعت ۱۴:۱۵ تاتامی ۲ 

گروه هشت
دور اول/
طلایه داران استاد فرجی _ استراحت
هیات کاراته شاهرود _ رستا شیراز ۲
ساعت ۱۳:۳۰ تاتامی ۳
کارتال اصفهان _ ستارگان کاراته کرمان
ساعت ۱۳:۳۰ تاتامی ۴

دور دوم /
هیات کاراته شاهرود _ استراحت
کارتال اصفهان _ طلایه داران استاد فرجی
ساعت ۱۴:۱۵ تاتامی  ۳
ستارگان کاراته کرمان _ رستا شیراز ۲
ساعت ۱۴:۱۵ تاتامی ۴

برنامه زمان‌بندی وزن کشی رقابتهای لیگ برتر دختران:

گروه یک و دو
ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح روز مسابقه

گروه سه و چهار
ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز مسابقه

برنامه رقابت ها و زمان بندی برگزاری هفته اول لیگ برتر دختران بدین شرح است:

گروه یک

دور اول/
هیات کاراته البرز _ انبوه سازان هوتن
ساعت ۹ تاتامی ۱
باشگاه صمدی _ سبک IMA
ساعت ۹ تاتامی ۲

دور دوم/
باشگاه صمدی _ انبوه سازان هوتن
ساعت ۱۰ تاتامی ۱
سبک IMA _ هیات کاراته البرز
ساعت ۱۰ تاتامی ۲

دور سوم/
سبک IMA _ انبوه سازان هوتن
ساعت ۱۱ تاتامی ۱
هیات کاراته البرز _ باشگاه صمدی
ساعت ۱۱ تاتامی ۲

گروه دو
دور اول/
تهران تینو _ استراحت
هیات کاراته همدان  _ آکادمی زنده یاد نوید محمدی
ساعت ۹ تاتامی ۳
آکادمی رستاخیز _ میلانو
 ساعت ۹ تاتامی ۴

دور دوم/
هیات کاراته همدان  _ استراحت
آکادمی رستاخیز _ تهران تینو
ساعت ۱۰ تاتامی ۳
میلانو _ آکادمی زنده یاد نوید محمدی
ساعت ۱۰ تاتامی ۴

دور سوم/
آکادمی رستاخیز _ استراحت
میلانو _ هیات کاراته همدان 
ساعت ۱۱ تاتامی ۳ 
آکادمی زنده یاد نوید محمدی _ تهران تینو
 ساعت ۱۱ تاتامی ۴

دور چهارم/
میلانو _ استراحت
آکادمی زنده یاد نوید محمدی _ آکادمی رستاخیز
ساعت ۱۳ تاتامی ۳
تهران تینو _ هیات کاراته همدان  
ساعت ۱۳ تاتامی ۴

دور پنجم/
آکادمی زنده یاد نوید محمدی _ استراحت
تهران تینو _ میلانو
ساعت ۱۴ تاتامی ۳
هیات کاراته همدان  _ آکادمی رستاخیز
ساعت ۱۴ تاتامی ۴

گروه سه

دور اول/
هیات کاراته کردستان _ سبک WAF
ساعت  ۱۲ تاتامی ۱
هیات کاراته خراسان جنوبی _ آکادمی سکوتی
ساعت ۱۲ تاتامی ۲

دور دوم/
هیات کاراته خراسان جنوبی _ سبک WAF
ساعت ۱۳ تاتامی ۱
آکادمی سکوتی _ هیات کاراته کردستان
ساعت ۱۳ تاتامی ۲

دور سوم/
آکادمی سکوتی _ سبک WAF
ساعت ۱۵ تاتامی ۱
هیات کاراته کردستان _ هیات کاراته خراسان جنوبی
ساعت ۱۵ تاتامی ۲

گروه چهار
دور اول/
هیات کاراته زنجان _ ستارگان نصیری سمنان
ساعت ۱۲ تاتامی ۳
نخبگان پایتخت _ ساریان ساری
ساعت ۱۲ تاتامی ۴

دور دوم/
نخبگان پایتخت _ ستارگان نصیری سمنان
ساعت ۱۴ تاتامی ۱
ساریان ساری _ هیات کاراته زنجان
ساعت ۱۴ تاتامی ۲

دور سوم/
ساریان ساری _ ستارگان نصیری سمنان
ساعت ۱۵ تاتامی ۳
هیات کاراته زنجان _ نخبگان پایتخت
ساعت ۱۵ تاتامی ۴

تلگرام
ایمیل
توییتر
واتساب

نظرات بسته شده است.